Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Projekt realizowany jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-046/10 z dnia 22 lutego 2011 roku zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 261 359,14 PLN. Przyznane dofinansowanie stanowi 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, na które składa się 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% środków z budżetu państwa.

Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006: ma neutralny wpływ na środowisko naturalne, jest realizowany z poszanowaniem zasady równości szans i eliminowania dyskryminacji oraz zgodnie z unijną polityką konkurencji, ma obojętny wpływ na zagadnienia z zakresu efektywności energetycznej, wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego jest pozytywny.

Uzasadnienie projektu

Problemem głównym, który stał się przyczyną realizacji niniejszego projektu w gminie Lesznowola jest słaby rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, w tym spójnej szerokopasmowej sieci szkieletowej.

Wyodrębniono następujące przyczyny problemu głównego:

 • brak finansowej rentowności inwestycji mających na celu przyłączenie nowych użytkowników do sieci,
 • ograniczenie dostępności świadczonych usług dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez stosowanie wysokich opłat przez operatorów,
 • znaczna niestabilność podmiotów niepublicznych dysponujących infrastrukturą telekomunikacyjną, co uniemożliwia planowanie kosztów, utrzymanie jakości usług oraz bytu przedsięwzięcia w dziedzinie organizowania usług dostępu do szerokopasmowego Internetu.

W związku z powyższym szczegółowe problemy przedstawiają się następująco:

 • niski stopień wykorzystania nowoczesnych ICT przez mieszkańców regionów,
 • gorszy „start życiowy” dzieci i młodzieży z terenów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
 • niższa jakość życia na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
 • gorsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • uboga oferta usług świadczonych droga elektroniczną przez podległe instytucje jednostek samorządu terytorialnego,
 • niska konkurencyjność poszczególnych województw w skali kraju i Europy.

Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na powyżej wyszczególnione problemy. W szczególności celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 30 mieszkańcom Gminy Lesznowola, co powinno przyczynić się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie całej gminy. Realizacja projektu m.in. dzięki podłączeniu jednostek podległych Gminie poprawi efektywność wymiany danych między społeczeństwem a samorządem, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi i innymi instytucjami publicznymi.

Wyróżniono następujące cele szczegółowe projektu:

 • Poprawa poziomu życia mieszkańców i aktywizacja społeczności lokalnych:
  • włączenie w globalną sieć powiązań;
  • usprawnienie i obniżenie kosztów komunikacji;
  • ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych, wszelkich innych formalności oraz zaspokojenie potrzeb informacyjnych, analitycznych i edukacyjnych za pomocą technologii informatycznych;
  • poprawa działania organizmu społecznego;
  • wzrost ilości nowych inwestycji z zakresu IT w regionie;
  • zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji mieszkańców;
  • wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu;
 • Aktywizacja zawodowa i proces zmian na rynku pracy:
  • zmniejszenie poziomu bezrobocia, a tym samym zmniejszenie migracji zarobkowej;
  • podniesienie poziomu wykształcenia obywateli;
  • ułatwienie aktywności osób niepełnosprawnych oraz wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy (m.in. poprzez wzrost możliwości świadczenia telepracy);
  • uelastycznienie rynku pracy;
  • powstawanie nowych dziedzin działalności gospodarczej, opartych na nowoczesnych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych.
 • Podniesienie poziomu edukacji:
  • poprawa dostępu do materiałów naukowych i dydaktycznych (edukacyjnych) z Internetu;
  • wzrost możliwości w zakresie organizacji zajęć interaktywnych;
  • rozszerzenie oferty szkoleń na odległość;
  • możliwość wprowadzania nowych metod pracy placówek edukacyjnych;
  • wzrost możliwości w zakresie kontroli wyników nauki dzieci przez rodziców (sprawdzanie ocen przez Internet itp.).
 • Zrównanie szans w dostępie do informacji:
  • zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego;
  • wzrost dostępności Internetu dla mieszkańców.
 • Przyśpieszenie procesów gospodarczych:
  • zwiększenie dostępności rynku globalnego;
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu;
  • poprawa wizerunku regionu;
  • likwidacja barier technologicznych, wzrost możliwości wdrażania najnowszych rozwiązań technologicznych.
 • Proces zmian na rynku usług teleinformatycznych:
  • spadek cen usług dostępu do Internetu;
  • demonopolizacja rynku usług komunikacyjnych;
  • uwolnienie popytu na szerokopasmowy dostęp oraz usługi realizowane z wykorzystaniem szerokopasmowego łącza;
  • uwolnienie pętli abonenckiej.

Cel projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu min. 30 mieszkańcom Gminy Lesznowola oraz przeszkolenie ich z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz podłączenie do sieci szerokopasmowej 24 jednostek administracyjnych podległych gminie. Dostęp do Internetu zostanie zrealizowany za pomocą infrastruktury szerokopasmowej poprzez budowę gminnej bezprzewodowej sieci otwartej dla wszystkich operatorów. Przyczyni się to zwiększenia dostępu do Internetu na terenie gminy oraz do zmniejszenia zjawiska wykluczenia cyfrowego. Potencjalne korzyści wynikające z zapewnienia dostępu do Internetu to także poprawa jakości i atrakcyjności procesu nauczania (np. e-learning), możliwość wykonywania telepracy oraz łatwiejszy dostęp do e-usług świadczonych np. przez urzędy administracji publicznej czy banki.

W projekcie zostały wyróżnione następujące cele operacyjne:

 • zakup 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
 • przeprowadzenie szkoleń dla 30 osób,
 • dofinansowanie dostępu do Internetu przez 30 gospodarstw domowych,
 • powstanie 24 punktów dystrybucyjnych (stacji bazowych), które umożliwią dostęp do Internetu dla grupy docelowej,
 • podłączenie do Internetu 24 jednostek podległych gminie.

W efekcie prowadzonych działań w ramach projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

 • podłączenie 30 gospodarstw domowych do Internetu,
 • co najmniej 30 osób będzie miało możliwość korzystania z Internetu,
 • przeszkolenie 30 osób z podstawowej obsługi komputera i Internetu,
 • 24 wybudowane maszty umożliwiające dostęp do Internetu dla grupy docelowej,
 • 24 podłączone jednostki podległe gminie do Internetu.

Pozostałe cele (pośrednie) zakładane do realizacji w ramach projektu to:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • umożliwienie podjęcia dalszej edukacji przy wykorzystaniu technologii informatycznych,
 • umożliwienie świadczenia telepracy.

Źródłami danych do monitorowania wymienionych powyżej wskaźników realizacji projektu będą m.in.:

 • wskaźniki produktu: umowy o dostarczenie sprzętu, protokoły odbioru sprzętu oraz poszczególnych części infrastruktury (stacji bazowych), faktury oraz potwierdzenia przelewu, umowy z wykonawcą szkoleń, listy obecności na szkoleniu;
 • wskaźniki rezultatu: umowy na podłączenie i dostawę sygnału internetowego, protokoły odbioru, faktury za dostarczanie sygnału wraz z potwierdzeniem płatności, umowy użyczenia sprzętu między Gminą Lesznowola a beneficjentami ostatecznymi, certyfikaty ukończenia szkolenia, protokoły dotyczące odbioru oraz ilości wybudowanych masztów.

Opis projektu

Przed przystąpieniem do realizacji projektu Urząd Gminy Lesznowola przeprowadził analizę grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym pośród mieszkańców gminy. Jako potencjalne przyczyny wykluczenia cyfrowego zdiagnozowano: ograniczenia techniczne (duża powierzchnia gminy, duże odległości między poszczególnymi sołectwami), ograniczenia materialne w rodzinach o niskich dochodach (brak środków na zakup sprzętu lub opłatę za Internet). Aby można było zrealizować cel projektu niezbędne jest wybudowanie infrastruktury, za której pomocą będzie świadczony dostęp do Internetu dla 30 gospodarstw domowych. W przypadku ograniczeń związanych z barierą materialną, osoby z rodzin o niskich dochodach nie mają praktycznie możliwości korzystania z Internetu. Największe ryzyko wykluczenia cyfrowego pojawia się w przypadku tych osób, zwłaszcza że nie posiadają one odpowiedniego sprzętu umożliwiającego korzystanie z Internetu w swoich gospodarstwach domowych. Niewystarczająca jest także liczba ogólnodostępnych punktów (szkolne pracownie komputerowe, kawiarenki internetowe, infokioski) przystosowanych do korzystania z Internetu przez osoby o niskim statusie materialnym.

Grupę docelową projektu stanowiło 30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Lesznowola spełniających kryteria:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lesznowoli,
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Informacja o rekrutacji została przekazana poprzez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli oraz Urzędu Gminy Lesznowola. Wyboru uczestników dokonała powołana przez Wójta Gminy Lesznowola Komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Gminy oraz przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przebieg realizacji projektu

W gminie została wybudowana infrastruktura bezprzewodowa stanowiąca podstawę do udostępnienia usługi dostępu do Internetu dla 30 mieszkańców gminy oraz dla jednostek administracyjnych podległych gminie. Na podstawie przetargu został wyłoniony wykonawca tej infrastruktury oraz dostawca sprzętu wraz z oprogramowaniem. W trakcie procedury zamówień publicznych mającej na celu wyłonienie wykonawcy oraz zarządcy infrastruktury, dostawcy sprzętu, oprogramowania oraz dostawcy Internetu, zagwarantowane zostały zasady zachowania neutralności technologicznej.

Każda osoba objęta wsparciem podpisała stosowną umowę z Gminą Lesznowola regulującą warunki nieodpłatnego użytkowania sprzętu. Umowa określa obowiązki stron, zasady korzystania ze sprzętu, zgłaszania ewentualnych awarii i problemów technicznych oraz tryb zwrotu sprzętu w przypadku użytkowania niezgodnego z celami projektu. Po podpisaniu umowy nieodpłatnego użytkowania, sprzęt na podstawie protokołu został przekazany do gospodarstw domowych biorących udział w projekcie. Gmina wyłoniła dostawcę Internetu z którym zostanie podpisana umowa na instalację i dostawę sygnału internetowego. Wszystkim rekrutowanym beneficjentom zostanie zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu przez okres 5 lat trwałości projektu.

Osoby objęte wsparciem zostały przeszkolone z podstawowej obsługi komputera. Po zakończeniu szkolenia beneficjenci otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia.

W ramach projektu przewidziano działania związane z informacją i promocją. Na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacyjnym Gminy Lesznowola oraz w prasie lokalnej ukazały się informacje o projekcie i pozyskanym dofinansowaniu ze środków UE. Sprzęt zakupiony w ramach projektu został oznaczony naklejkami o dofinansowaniu zakupu ze środków UE. Na terenie Urzędu Gminy zawieszona została tablica informująca o realizacji projektu. Promocja projektu jest prowadzona zgodnie z wytycznymi/przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach PO IG 2007 – 2013.

Więcej informacji o Projekcie można uzyskać:

Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 40 do 42 wew. 131 i 206
e-mail: infoue@lesznowola.pl, informatyk@lesznowola.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
ul. Gminnej Rady Narodowej 66
05-506 Lesznowola
tel. 22 757 92 32
e-mail: gops@gops-lesznowola.pl